-- Leo's gemini proxy

-- Connecting to gemini.conman.org:1965...

-- Connected

-- Sending request

-- Meta line: 20 text/gemini

This test has a long line consisting of UTF-8 encoded Unicode codepoints, but each encoded codepoint defines a single displayable character. There are spaces, so this should be easy to wrap, right?


0045


Ĺôřëm ípşűm đøľõř şĩţ ämėť, ĉõŋşėčŧěţûř åđîpìşçīŋğ ėŀìŧ. Ĩŋ ľãçíōĩä ŝêmpéŗ fŕīňĝıľĺâ. Đôņēç vĕħíċúľá fėŗmĕńŧům mãxîmŭś. Äļīqûăm êĝèŧ fêłıš qŭâm. Ĉŗäś ĕġëŧ ũŀľãmĉóřpĕŗ ōùńċ. Şűšpęōđıŝšě įď ļåòřēėť ŕìŝűŝ. Ùť à êŕôś mı. Măŭřĩŝ à ĺöŕēm pøŝūëŗé, ěłëmĕñŧùm ĵūşţö ŝēđ, pěĺłéñŧéşqũē qŭám.Åėņèāō šàĝīŧťĭš qŭàm ėü přěţíűm pòŗŧŧıţõř. İŏ ŏěč ŝėm ą ĕŋĭm vêĥıçúļā făúčîbūš. Ăęŏęāņ ĺűçŧûś ʼnòň ĺöŕėm ãċ błàñđįţ. Ïňŧëġéŗ ŧìŏçıďũňţ, łēċţŭŝ őêç pūľvíʼnàŗ çôʼnĝüê, ēşť ěņîm pħăřëŧŕá ļībêŕö, üţ ĝŕăvĩďà ďõłöř őĕqüę ėů łïbëŗõ. Přāĕşêŋţ řîşűš ëšţ, pôşũęřĕ ãť ąúğũë ùť, fęŗmêńţúm fěŗměñţùm ţôřţõŗ. Ďòňėč ăť ʼnüĺłā vīŧãė āúğŭę māxĭmůś ūŀŀămċöŕpëŗ. Ņûļľám přēŧïům ãňŧę ëŧ ňĩśí fāċïĺìŝíŝ, ėţ ùłŧŕĩçēŝ ŀëó ŭĺĺâmćõŕpěř. Móřbî şîť ãměŧ ľăćüş îņ ťęļĺüś şĕmpęŗ ħéňđŕėřīŧ vĕł vĕňéʼnáťĭŝ ĵűşŧó. Ńùĺłâm vĭťäé ōìŝí ēú đïãm fěŗmëñťům ĉôŋváłłıŝ.Ņúōċ òďíò ŗĩşüš, pũŀvĭņâř å fėľíŝ ĭŋ, pĥäřęťŕà áĺĩqùēŧ màģñå. Fûśċĕ ēģĕť äłıqűēţ èľìť. Ęŧîåm ïŏ máşšá čõŋğúè ňěqűĕ öŗņăŕĕ péŀŀéōťéšqúè ŝīť ąmèŧ ūŧ łāćűś. Vėşţĭbùŀùm êú ŧíōçîđūñŧ ʼníšĺ, őêċ ąļĩqűàm úŕŋą. Îōťęġèŗ ıáċůŀīŝ áĺìqŭăm ľõŕęm ňöń fŕïńģĩłłà. Ņűłļá fąćĭĺĭśî. Àĺĩqũăm ëù ėŀĩŧ ăůĉťôŗ, vĩvęŗřă măśšā éü, fŗìñģíľļą éšţ. Ďůîş đıċťűm ęffïçïťūŗ ţěmpűŝ. Vĕšŧìbūŀům ōùļŀá ŧõřţôŕ, śòĺĺĩċĩţŭďìŋ şĉęłëŕıšqûě ľìĝüĺą ïđ, bŀàŏđìţ êffĩçıťůŕ ēşţ. Ŝůŝpêņďìŝšè pôťęñŧĭ. Ńüļľă màxímũş śõŀļĩčíŧüďïő šèm, ã fŕìőĝĩļłā mãşšâ pŗęŧîùm řħòņćűś. Ńűŀŀà ďĩċťùm vęśţíbüļűm ĕŕöş, ãţ ŝĕmpéŕ ŧũřpıŝ üŀţřįčìěŝ ŏöō. Ìń ďïãm qûăm, ėĺémęŏţŭm śīť âmêť ëřäţ śíţ āméţ, féŕméñťüm pũļvîņąŗ śápıêʼn. Vĭvąmũš ëĺĕmėñťùm ţıőçíđùŏť õŗċì, êłēmêñţŭm ļąóŗęêť måĝňå bļáņďîť ěť. Ùť māśşâ ăûĝůę, přĕŧìüm qŭíś ãũĝûê ŝéđ, ûĺťřįčĭëş fěùģıãţ ľĩbēŕõ. Přâèśēňţ ăţ fêűĝïãţ qũām.Ìőťěģĕř põŝüēŗě ĥěñďřêŕíť pűřůś, úŧ ďåpïbűś qüám văŗïûś àč. Qùįşqúě vĕŏèņâţïš đõľøř ä ţĕļŀůŝ řĥôʼnćúŝ, vįţăê ŭļťŕìčéś mí ŧėmpôŕ. Şéđ šëđ vïvęŕřā īpşùm. Vĩvâmûś ēů ňíşï mĕťŭş. Môŕbì ąłīqūėţ äůĝûē ŏòʼn mâŭŗįš ţĭñçıďúōţ àũçťõŗ. Ęťìãm véł fŗĩʼnġìĺļå mąúŗĩŝ. Ĉúŕãbîŧùř êğêŧ đóŀøŗ đøŀõŕ. Ñãm ůť łěô å måüřîş ĕĺěměņŧũm śăğĩťťïš. Ïŏ věľ půŕűś â qŭàm ĩőťĕřđům väřïûş ēŧ fąùčïbüš mėŧûś. Śùşpëŋďįşšé šīť ămëŧ ăřçũ vīţąê ŝĕm vĕśţĩbúłüm äċčůmŝãñ. Vîvåmúŝ ěĺĭť vĕľĩť, ľũĉťūŝ ŝêď êūįśmôđ ûť, pŗĕťìūm ėů ďůį.Ðòŋèċ mòŀěŝŧïè łēċťùŝ ïď śòŀļĩćįţûďïō ļòböŕţîş. Vĕšŧįbūŀûm ģŕāvìđá mâũŕĩś mâxïmùŝ ęľĭţ çòővąľŀįŝ, úť ċöōďìmëņŧűm ďîãm põŝűěŕë. Šěď véľ ēľěměŏţūm õďìø. Śêď śěđ ėx ěûĭśmòđ, éĺęìféʼnď ōüŋċ ůŀļåmčòřpëř, fėûġíąŧ ďįàm. Ëŧîâm ŀáõŗėëŧ ęłĕmėņŧŭm ëŗøš ăç ťïňĉįďŭňť. Šĕđ våŕĩûş òďĭö ēġèť êĺïť çûŗŝũŝ, îő šøĺļıĉíţúđıŋ āőŧė vèĥïċŭľå. Pŗøīʼn máxımúş qũám qúïś ùľŀămĉòřpèŗ mãţťíş. Vïvãműŝ våŗĩùś èšť ŝêđ vĩvéřřă ľóbòŕŧïŝ.Şêđ fëûĝìàŧ ŝćêŀęřĭşqùę úļţŗıĉēś. Vîvâmŭş ňíbħ űřŋá, fříņġïĺļã mãŧţįş mī ą, móļëşťĩė pŗéťĭüm òřċı. Ďöŏěč úŀŀämçòŗpëŕ ēŗāŧ ĕŀíť, şĭť ąméť pęļŀėőţęśqũě đůı ġŗävîđã ėť. Pŕåêşēʼnŧ ĥéőďŗèŗíť mõŀëšťıè màģőā, ėŭ ċømmøďô ęşŧ. Ąļīqŭãm ĝŕåvıďã ęŕõš śćėľĕŕįŝqùè ãŕćû fėůĝīăŧ ąùĉťóŕ. Ńŭňč ţìŏçìďūōť ŝùśçĩpîŧ ŝçéłèŗíšqūè. Møŕbĩ śêđ ĭmpěŗďíêť ňùļłă. Qùĩšqũĕ êü äōţè êŗâŧ.Ðóőěĉ ĩď fřīňĝīŀľá vĕĺīť, šįť ämēť îàčűĺíš mâűŕïś. Ċüŗåbįťūř ĕġėţ ŗışùś ôŕñářė, fīņîbůś đūí ŭť, õŕñářë ŝêm. Ìő bĩbéŏđúm půŗûŝ åřçű. Äŀìqûám śôļŀĭçĩťùđîō ŧŭŗpıŝ êģěţ ŗîšüŝ şâĝïŧţīś ŕŭŧŕùm. Qūīşqūě vĕłıŧ ńéqùė, ţěmpöŕ ŝıţ ãměţ pûĺvíŏåř şěđ, ťîŋćìďùŏť ñêć èłìŧ. Ñūľľām ťŗĭšťīqűé čôńśêçŧęŧũŗ âŋťę, éġęţ vâřîũš áŕçú ċøŋśéćŧëŧůŗ ěŧ. Īʼnţęĝęŕ ʼnóŏ vëšŧìbũĺŭm ľïĝûļå, vûľpūŧàťè äĺĩqűěŧ ŝém. Ńűőć đíčťům áũģŭê á ďïám đıĉţüm, áť póřŧà āőťē bĩbëōđŭm. Ňüʼnć vįťáę măĝʼną ĩŏ ēŕôŝ śĉéĺëŕïśqũê ĝŗăvĩđá ãć ã äűĝûē. Ňûōç přĕŧįũm çöņşèqüâť ŕíšŭŝ. Vívåmûŝ ă òŗçĩ łíĝûĺă. Mõřbĭ ã őįbĥ įmpęřđĩêŧ, móŀėšťîé ěx êŭ, ċômmöďó ńĩŝļ. Pħąśêļłüŝ èffįçíŧűŕ ąńŧĕ qùīŝ vêšťĩbūļüm ŀàôŗęëť. Űţ fřïőĝīĺĺã ʼnūŏč šíţ ăméŧ îpşúm fàůĉïbŭś vëŋėńäţîś.Fūŝčê måţťīŝ qũĩş ĵůśťø øřńäřë êùíšmõđ. Vĕśťíbůłũm éŭ ŝąpîëŏ vöĺûťpăţ, çómmóďø ďįām āŧ, ũłťřĭċìėš ņěqũè. Ĉûŗàbĩŧŭř ĭđ vêšŧíbüŀūm ŋıśĺ. Móřbì mąľēşúâďá ľāćůŝ āč pũřüś møľěśţĩę måĺęśŭàďà. Íŏťèřđűm ęţ måľêŝŭăđá fâmĕš ãċ áňťę ĩpŝŭm pŗīmīş įō fãůčîbûŝ. Đûįŝ íń êńím vîťăë òđíô ëffïćïţùř đïġņĩśşįm èť ċömmøďõ ōũñċ. Śėđ ţēļľūŝ ţĕľłūş, pöŕťä åĉ ďığņíššîm qūış, pŕěŧīúm éţ qúàm. Pŗóĭň vöłűţpáţ âćċūmŝáŏ ćómmóđõ. Pëļłėņŧêşqùè ŏöŏ mĩ ũţ łëçţûš ţřışŧĩqűé vùŀpůţăţė. Pŗãêšēňť vèħîċűłã óďĭó ĭń ťřīšťīqûė čûŗşũş. Īōŧëģēŕ vöĺűťpāţ ţïņċîđŭŏť ĉõñŝęqúâţ. Áéňèäñ åć šćěŀēřĭšqũè ñĩšĩ. Füšĉě ďápībůş őèqūë ą ļàċúš čömmõďø, ěŧ māļêšúăďă qúäm fěŗmêŋţům. Ŝèď łıbèřô ĺěø, ļâčíņìă ă ŗĥøńćūş ĩđ, fėŗméōŧům ñöő ôđıö. Ďűĭš pĥáŕėŧŗą ďúĩ åţ vēŀìť vöłûŧpàť, ňôő ëffîçīŧûŗ ďüï ěŀęífèņđ. Êťĭām ĺąçůŝ èŕàť, fäċįľíśíś ʼnëč đìĝŋìšşìm ęŭ, ċøŏŝéqũāť mâļėşúåďá ńűļľä.Įō ŧíʼnċīďůōť ĭņ ęšŧ šēď ļóbòřŧîş. Vīvąműš ŧęmpóŕ ēffìĉīţůŗ ęļïť. Pŕòıń âĺīqūėŧ, łībėŕò vıŧăě ũłŧŕĩčĩèŝ łöbôŕţîş, ĵúśţò qŭàm űĺļãmċóřpěŕ ĺĩğůľá, čùŗšúş måxımùş ĺěĉŧûŝ őıbĥ îń ĺôŗēm. Qũĩŝqűé įʼn văŕĭũş āŗĉù, ęġëť ęffįĉîťůř ôřćî. Åľįqŭâm ůţ ėʼnĭm våřįűš, éúĭŝmòđ ėĺĩţ éğëŧ, möļľïš ĭpşùm. Pĥåŝëłłüŝ ïď śãpïĕő ŧēmpŭš, błáʼnďįť ľēô ĭđ, ćöńďĭmęʼnţũm ëļįť. Śèď vĕł māģőą äť ăūġüė đîğōışšïm vēőēņâŧïŝ.Ŋúĺŀą äç łěø úţ àőţĕ vűľpũŧãţĕ ąûćťôŗ. Ņüŀłàm şıť ämëŧ mı véł vęŀıţ îáċûĺĩś pľáčĕŕãŧ. Ćüřàbîţűŗ şĕď bļăŏđíť ĕşť, ʼnóņ vėŏęńāťîş đúï. Śęđ ʼnøņ čöńşėčţēťûř ĵüŝťö, ęŧ pèĺľěŏťęśqūé āûġūè. Mäēçęŏăš ēű łęö ŋòń pūŕŭŝ àůċţòř śŭśċìpıţ. Ëţìãm qùìŝ ĵúšťø mãťŧîś, věʼnĕőāťĭş ńěqűë šıŧ ăméŧ, ėŀéìfĕńď féļíŝ. Mąêċęʼnăş íň ŏûŀłà õďìó. Ďūıś ęĝėţ ħěʼnđŕēŕĩť ěņîm. Ďõņęĉ śõđāŀêš īň àřćű ōóň vółūŧpąť. Ðűīś ã ʼnıší êĝêţ äŕćű ĝřävíđã ěľëīfèŋđ. Pŕâèšèņŧ ăĉ őîśļ ļèċţűş. Îŏ ıâĉůĺış ëğēť òđíõ ţėmpúš

-- Response ended

-- Page fetched on Fri Aug 6 03:37:41 2021